Karta wędkarska

Krzysztof Dzięgielewski

Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu braniewskiego  - Starosta Powiatu Braniewskiego) po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (można je znaleźć w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW). W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egazminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat.

Drugim warunkiem amatorskiego połowu ryb (wędką) jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach.

Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych.

 1. Kto jest zwolniony z posiadania Karty wędkarskiej.
 2. Jakie dokumenty musi posiadać osoba uprawiająca amatorski połów ryb na obwodach rybackich.
 3. Czy posiadanie karty wędkarskiej wystarczy do dokonywania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach uprawnionego do rybactwa.
 4. Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską.
 5. Kto jest upoważniony do wydania zezwolenia na amatorski połów ryb.
 6. Jakie warunki należy spełnić, aby uprawiać amatorski połów ryb ze środków pływających.
 7. Czy wolno wprowadzać do obrotu ryby pochodzące z amatorskiego połowu ryb.
 8. Czy indywidualny rejestr połowów jest obowiązkowy.
 9. Czy wolno bez uzyskania stosownego pozwolenia budować pomosty wędkarskie.
 10. Czy wolno organizować stanowiska wędkarskie poprzez usuwanie i niszczenie roślinności podwodnej i nadwodnej oraz wycinania drzew i krzewów.
 11. Czy potrafisz wymienić, kto jest uprawniony do prowadzenia kontroli.
 12. Czy wolno łowić w nocy /po zachodzie i przed wschodem słońca/.
 13. Czy wolno pozyskiwać ryby żywe na przynętę przy pomocy podrywki wędkarskiej.
 14. Jakie warunki musi spełniać podrywka wędkarska.
 15. Czy wolno, jako przynęty używać żywe ryby.
 16. Jakie ryby można używać, jako przynęty.
 17. Czy jako przynęty można używać żywe ryby pozyskane z innego zbiornika wodnego niż tego, na którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb.
 18. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizacji i wabienia ryb podczas amatorskiego połowu ryb.
 19. Czy wolno wytwarzać w wodzie pole elektromagnetyczne przy amatorskim połowie ryb.
 20. Jakich środków i metod nie można używać przy połowie ryb.
 21. W jakim celu ustanawia się obręby ochronne.
 22. Czy wolno poławiać ryby poprzez ich głuszenie.
 23. Co należy zrobić z niewymiarową rybą lub będącą w trakcie okresu ochronnego złowioną podczas amatorskiego połowu ryb.
 24. Ile jednocześnie można używać wędek podczas amatorskiego połowu ryb.
 25. Ile wynosi minimalna długość wędki przeznaczona do połowu ryb.
 26. Podaj iloma i jakimi haczykami może być uzbrojona wędka przy połowach:

      -na przynęty naturalne,

      - na przynęty sztuczne.

 1. Jakich gatunków ryb nie wolno wypuszczać po złowieniu do łowiska, z którego zostały złowione ani do innych wód.
 2. Podaj sposób ustalenia wymiaru ryby /jej długości/.
 3. Jaką należy zachować odległość od budowli i urządzeń hydrotechnicznych podczas amatorskiego połowu ryb.
 4. Jaka jest odległość minimalna podczas połowu ryb wędką od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego krześlisk.
 5. Jaka jest odległość minimalna połowu ryb wędką od znaku oznaczającego dokonywania podwodnego połowu ryb kuszą.
 6. W czasie połowu, jakich ryb można używać tylko jednej wędki.
 7. Czy wolno łowić ryby poprzez systematyczne ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty.
 8. Kiedy wolno łowić ryby poprzez systematyczne ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty.
 9. Jakich ryb nie wolno poławiać kuszą.
 10. Czy wolno używać aparatów do oddychania przy połowie ryb kuszą.
 11. Czy dzień ustawowo wolny od pracy przypadający na początek okresu ochronnego lub na jego koniec skraca okres ochronny.
 12. W przypadku, jakiego gatunku, ustawowo dzień wolny, nie skraca okresu ochronnego.
 13. Czy uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może zaostrzyć lub złagodzić przepisy dotyczące ochrony ryb a szczególnie: wymiary, okresy i limity połowowe.
 14. Wymień gatunki ryb podlegające całkowitej ochronie.
 15. Co to jest wymiar ochronny: szczegółowe pytania dotyczące wymiarów ochronnych poszczególnych ryb.
 16. Wymień gatunki, dla których ustanowione zostały zróżnicowane okresy ochronne w zależności od rzeki czy innych wód, w których występują. Podaj przykłady tych różnic.
 17. Co to jest okres ochronny ustanowiony dla niektórych gatunków ryb: szczegółowe pytania dotyczące okresów ochronnych ryb.
 18. Dla jakich gatunków ryb ustalono limity ilościowe połowów dziennych czy też w dłuższych okresach czasu: szczegółowe pytania dot. limitów połowowych.
 19. Co to jest dzienny limit wagowy poławianych ryb.
 20. Czy w naszych wodach występują gatunki ryb uznawane w przepisach prawa, jako gatunki obce: wymień, jakie.
 21. Co to jest ochrona gatunkowa i jakich gatunków ryb dotyczy.
 22. Czy potrafisz rozpoznać gatunki ryb poławianych na wędkę, podaj cechy różniące wskazane gatunki ryb.
 23. Jaki gatunek z rodziny ryb dorszowatych występuje w naszych wodach słodkowodnych i jest poławiany na wędkę.
 24. Rozpoznaj gatunki ryb na tablicy poglądowej.

Komisja przy Kole nr 10 PZW  w Braniewie urzęduje w pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.30.