W  dniu 22.03.2020r. o godzinie 8.00 Zarząd  Koła nr 10  PZW   w  Braniewie organizuje prace porządkowe na naszych łowiskach:

- Sprzątanie brzegów rzeki Pasłęki-zbiórka przy ul.Skośnej (Parasolki)

- J.Pierzchalskie- zbiórka przy "sklepie" w Dąbrowie

-J . Szyleny- zbiórka przy jeziorze

- Pompa nr 4- zbiórka przy pompie

 

NIE MA SPRZĄTANIA STAWU DŁUGA (w innym terminie)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 10.03.2020r. (wtorek) odbędzie się zarybienie wylęgiem pstrąga potokowego następujących obwodów rybackich:

 1. rz. Pasłęka nr 9 ; godz. 11-12; miejsce zarybienia: Młyńska Struga m. Osetnik; ilość - 20000 szt.
 2. rz. Wałsza; godz. 12-13; miejsce zarybienia: m. Wojnity; ilość - 9950 szt. 
 3. rz. Kumiela; godz. 13-14; miejsce zarybienia: m. Dąbrowa - 5000 szt. 
 4. rz. Drwęca Warmińska; godz. 10-11; miejsce zarybienia: Mingajny, Krosno; ilość -     40000 szt.

W dniu 11.03.2020r. (środa)-wylęgiem żerującym/podchowanym pstrąga potokowego :

 1. rz. Bauda; godz. 10-11; miejsce zarybienia: Wielkie Wierzno; ilość - 15000 szt. 
 2. rz. Banówka; godz. 11-12; miejsce zarybienia: Krzewno; ilość - 12500 szt.
 3. rz. Wąska; godz. 12-14; miejsce zarybienia: Stary Cieszyn; ilość - 67000 szt.

.

Zapisy na Zezwolenie na wędkowanie na Rezerwacie Jeziora Pierzchalskiego do dnia 11-marca 2020 roku w siedzibie Koła w godzinach jego urzędowania. Warunkiem zarejestrowania jest dokonanie opłaty członkowskiej PZW na rok 2020 w naszym kole.

Zezwolenia otrzymają osoby które będą brały udział w sprzątaniu brzegów naszych wód (22-marca 2020) i zapisały się na listę chętnych jw. W wypadku większej ilości chętnych jak ilości zezwoleń, spełniających ten warunek pod uwagę będziemy brali także listę uczestników w Walnym Zgromadzeniu koła PZW za rok 2019.

Wydawanie zezwoleń w siedzibie biura w dniach i godzinach urzędowania od dnia 25-marca do dnia 11-kwietnia.

Nie odebrane do tego dnia zezwolenia oraz ewentualna nadwyżka pozwoleń zostanie rozprowadzona na innych zasadach o czym poinformujemy.

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 17.03.2020r. (wtorek) odbędzie się zarybienie narybkiem wiosennym 1+ jazia następujących obwodów rybackich:

 1. rz. Pasłęka nr 9 ; godz. 10-11; miejsce zarybienia: Olkowo, Dębiny, Pierzchały; ilość - 5952 szt. (179 kg).
 2. rz. Pasłęka nr 10; godz. 13-14; miejsce zarybienia: Bemowizna, Braniewo, Nowa Pasłęka; ilość - 3571 szt. (107 kg).
 3. rz. Bauda; godz. 14-15; miejsce zarybienia: Frombork; ilość - 595 szt. (18 kg).
 4. rz. Drwęca Warmińska; godz. 11-12; miejsce zarybienia: Orneta, Drwęczno; ilość -    4760 szt. (142 kg).

W dniu 23 lutego o godzinie: pierwszy termin 8.45, drugi termin 9.15 w siedzibie BCK sala kinowa odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła nr 10 PZW w Braniewie. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z naszego Koła. Bardzo prosimy o przybycie. NIC O NAS BEZ NAS.

 

Proponowany regulamin zgromadzenia, do zatwierdzenia na zgromadzeniu:

 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

 KOŁA PZW nr 10

w Braniewie

 

 1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 10 w Braniewie.
 2. Członkowie Koła (UWAGA! nie dotyczy członków uczestników) mają prawo wybierać i być wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Koła otwiera Prezes Zarządu Koła lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 4. Prezes Zarządu Koła proponuje kandydaturę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego może zaproponować każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 5. W następstwie wyboru Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 6. Po wyborach Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący przeprowadza wybory komisji mandatowej, oraz komisji uchwał i wniosków. Kandydatów do komisji może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, składu Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia a także wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 8. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, czuwa także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami Statutu PZW i Regulaminu Organizacyjnego Koła.
 9. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia.
 10. Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom władz i organów wyższych PZW oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 11. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 12. Goście zaproszeni i przedstawiciele władz i organów wyższych PZW mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie władz i organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 13. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest obecne ponad ½ członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zgromadzenia w II terminie, wyznaczonym co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umiesz­czona w zawiadomieniu o miejscu i terminie walnego zgromadzenia.
 14. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd Koła projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał Walnego Zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 16. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 17. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem lub uchwałą ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, wniosek lub uchwała upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści dokumentu chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.
 18. Głosowania przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 19. Walne Zgromadzenie członków Koła przyjmuje oddzielnie uchwały, w szczególności w sprawach:

         - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za dany rok

         - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za dany rok,

         - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za dany rok,

         - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za dany rok,  

         - planu pracy na dany rok oraz preliminarza finansowego na dany rok,

         - innych dotyczących działalności Koła.

 1. Po wyczerpaniu porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu Walne Zgromadzenie ulega rozwiązaniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA 

                              

PORZĄDEK

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA PZW w BRANIEWIE 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy oraz Prezydium Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 7. Wystąpienia zaproszonych Gości
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 rok
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 rok
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok
 12. Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej za 2019 rok
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 14. Przedstawienie planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 rok
 15. Kooptacja nowego Członka Sądu Koleżeńskiego
 16. Wolne wnioski.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach.

- sprawozdania Zarządu Koła za 2019 rok

- sprawozdania Finansowego Zarządu Koła za 2019 rok

- sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok

- sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

- preliminarza finansowego koła na 2020 rok

- planu pracy koła na 2020 rok

- innych

 1. Zakończenie obrad.

 

*  niepotrzebne (jeżeli się nie przewiduje) należy skreślić

** dotyczy Kół prowadzących łowiska specjalne